Právní služby

Advokátka vykonává generální praxi. Poskytuje právní služby v oblasti práva soukromého i veřejného podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.

Občanské, rodinné a pracovní právo

V oblasti občanského, rodinného a pracovního práva se advokátka věnuje zejména těmto problematikám:

 • převody nemovitostí – sepisování veškeré smluvní dokumentace v souvislosti s převody nemovitostí
 • provádění advokátních úschov peněz
 • sepisování smluv a jiných listin, jejich rozbory, posuzování předložených návrhů apod.
 • poskytování právní pomoci ve sporech ze smluv
 • zastupování  před soudy a jinými orgány
 • poskytování právní pomoci zejména v oblastech spoluvlastnických vztahů, společného jmění manželů a náhrady škody
 • vymáhaní pohledávek a zastupování v exekučním řízení
 • poskytování právních služeb v oblasti práva nemovitostí
 • zastupování  před soudy a jinými orgány, zejména v řízení o rozvodu manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem a v řízeních o výživné
 • právní konzultace

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva se advokátka věnuje zejména těmto problematikám:

 • sepisování smluv a jiných listin, jejich rozbory, posuzování předložených návrhů apod.
 • poskytování právní pomoci ve sporech ze smluv
 • zastupování  před soudy a jinými orgány
 • právní konzultace
 • právní pomoc v oblasti korporátního práva
 • zastupování  a právní konzultace v insolvenčním řízení

Trestní právo

V oblasti trestního práva se advokátka věnuje zejména těmto problematikám:

 • obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • zastupování v přípravném řízení a v řízení před soudy
 • právní konzultace

Správní právo

V oblasti správního práva se advokátka věnuje zejména těmto problematikám:

 • právní konzultace
 • zastupování ve správním řízení, zejména v řízení o přestupcích

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení).